Đang thực hiện

Top banner
KHOA THÔNG TIN - THƯ VIỆN
FACULTY OF LIBRARY AND INFORMATION SCIENCE
     
Phó trưởng khoa phụ trách
 TS. NGUYỄN VĂN THIÊN
Tel: 04 3851 1971 máy lẻ 119
Mobi: 091 265 2211
Email: thiennv@huc.edu.vn 
        Email VP: thongtinthuvien@huc.edu.vn
Website: http://flis.huc.edu.vn

 
       Phó trưởng khoa
 TS. NGUYỄN HỮU NGHĨA
Tel: 04 3851 1971 máy lẻ 119
Mobi: 098 245 8686
Email: nghianh@huc.edu.vn

1. Lịch sử hình thành
Khoa Thư viện Thông tin được thành lập năm 1961 theo Quyết định của Ủy ban Kế hoạch Nhà nước và Phủ thủ tướng. Năm 1961, Khoa Thư viện là đơn vị đầu tiên của Trường Đại học Văn hóa Hà Nội và cũng là cơ sở đầu tiên của cả nước đào tạo cán bộ thư viện hệ đại học. Từ ngày thành lập đến nay Khoa Thư viện đã trải qua 5 giai đoạn phát triển.
-  Giai đoạn 1: 1961-1976 Đào tạo cán bộ thư viện bậc đại học và trung học
-  Giai đoạn 2: Từ 1976-1992 Đào tạo cán bộ thư viện bậc đại học.
- Giai đoạn 3: Từ 1992-2004 Khoa Thư viện đổi tên thành Khoa Thông tin – Thư viện. Mục tiêu đào tạo
của Khoa được xác định là: Đào tạo cán bộ Thông tin – Thư viện ở bậc đại học có trình độ lý luận và
nghiệp vụ về tổ chức các hoạt động trong các thư viện hoặc cơ quan thông tin tư liệu.
- Giai đoạn 4: Năm 2004-2010 Khoa đổi tên thành Khoa Thư viện – Thông tin. Khoa bắt đầu mở hệ đào
tạo cử nhân cao đẳng và chương trình liên thông cao đẳng – đại học. 

- Giai đoạn 5: Năm 2010 đến nay Khoa Thư viện – Thông tin tập trung đổi mới chương trình đào tạo và mở thêm chuyên ngành Thông tin học.
1. History of establishment:
Faculty of Library and Information Science was founded in 1961 in compliance with Decision of State Planning Commission and Prime Minister Palace.  In 1961, Faculty of Library was the first unit of Hanoi University of culture and also the first facility of the whole country to provide training for librarian of university level. Since establishment, Faculty of Library has undergone five phases of development.
- Phase 1: 1961-1976: Training librarians of university and vocational levels
- Phase 2: 1976-1992: training library staff at university level.
- Phase 3: 1992-2004: Faculty of Library changed its name into Faculty of Information and Library. 
Training purposes of the Faculty are defined as: Training Information Science and Library staff at university level to be fully equiped with reasoning capacity and profession in operational organization in libraries or documentation agencies.
- Phase 4: 2004-2010: changed its name to Faculty of Library and Information Science. The Faculty opened training modes of undergraduate college and connected program from college to University. 
- Phase 5: 2010 - present: Faculty of Library and Information Science focuses on reforming curriculum and open Major of information.
2. Cơ cấu tổ chức
BAN CHỦ NHIỆM KHOA
TS. NGUYỄN VĂN THIÊN - Phó trưởng khoa phụ trách

TS. NGUYỄN HỮU NGHĨA - Phó trưởng khoa
3. Thành tựu đạt được
Công tác đào tạo:
-   39 khoá cử nhân hệ đại học đã tốt nghiệp với số lượng trên 3.500 sinh viên.
- Trên 4.000 học viên hệ tại chức được đào tạo tại trường và các địa phương.
-   02 khóa cử nhân hệ cao đẳng đã tốt nghiệp với số lượng trên 100 sinh viên.
- Đào tạo hệ liên thông cao đẳng – đại học.
- Mở các lớp bồi dưỡng ngắn hạn hằng năm, có hàng ngàn người đã theo học các lớp này.
Biên soạn chương trình và in ấn giáo trình:
-     Bốn lần đổi mới chương trình vào các năm: 1992, 1997 và 2003, 2010.
-     Biên soạn mới chương trình Thông tin học năm 2011.
-    Biên soạn được hệ thống trên 15 giáo trình các môn chuyên ngành và một số tài liệu tham khảo.
Công tác nghiên cứu khoa học:
-    Hoàn thành nhiều đề tài cấp Trường và cấp Bộ.
-   Các giảng viên đã công bố nhiều bài báo khoa học trên các tạp chí chuyên ngành trong nước và quốc tế.
-     Hàng năm Khoa đều tổ chức hội thảo khoa học và công bố kỷ yếu hội thảo.
Hoạt động xã hội và hợp tác:
-     Trong những năm qua, khoa đã tổ chức nhiều buổi gặp gỡ, làm việc với các vị giáo sư, giảng viên đến từ các trường đại học, tổ chức nước ngoài như: Đại học Saint John, Simmons (Mỹ), Đại học Victoria, Wellington (New Zealand),…
-     Phối hợp với các thư viện, trung tâm thông tin, cơ sở đào tạo trong nước và cơ quan nghiên cứu phát triển công nghệ thông tin phục vụ đào tạo.
-   Một số giảng viên của khoa cũng đã và đang nhận được học bổng tu nghiệp, nâng cao trình độ  chuyên môn do các trường đại học và các tổ chức nước ngoài tài trợ.
4. Ngành đào tạo
-    Khoa học Thư viện
-   Thông tin học
5. Chuẩn đầu ra
+ Ngành Khoa học Thư viện
       Chương trình giáo dục đại học trình độ đại học ngành Khoa học Thư viện nhằm đào tạo nhân lực thư viện có trình độ lý luận và năng lực thực hiện, tổ chức các hoạt động nghiệp vụ trong thư viện và cơ quan thông tin.
       Sau khi tốt nghiệp, cử nhân ngành Khoa học Thư viện phải đạt được các yêu cầu sau:Kiến thức:
-    Nắm vững kiến thức về nghiệp vụ thư viện học và các ngành khoa học liên quan.
Kỹ năng:
-    Có kỹ năng thực hành thành thạo các hoạt động nghiệp vụ thư viện: Xây dựng và phát triển nguồn tin;  Tổ chức kho và bảo quản tài liệu; Xử lý thông tin – tài liệu; Tổ chức bộ máy tra cứu; Xây dựng các sản phẩm và dịch vụ thông tin – thư viện; Tổ chức phục vụ người đọc, người dùng tin; Marketing, quảng bá hình ảnh thư viện; Hợp tác, chia sẻ nguồn lực thông tin.
-    Có kỹ năng làm việc nhóm; Kỹ năng giải quyết vấn đề; Kỹ năng giao tiếp nói và viết; Cẩn thận; Kỹ năng học tập suốt đời.
-     Thành thạo tin học văn phòng và tin học trong hoạt động thư viện.
-    Sử dụng tốt tiếng Anh ở trình độ C.
Thái độ:
-      Có lập trường tư tưởng vững vàng, có đạo đức và lối sống lành mạnh, có lòng say mê, yêu nghề. Nắm vững đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước, đặc biệt trong lĩnh vực thư viện. Có đạo đức nghề thư viện, tinh thần trách nhiệm với công việc được giao và với người sử dụng thư viện.
Vị trí, khả năng công tác:
-     Thực thi các công đoạn tổ chức hoạt động và quản lí trong một cơ quan thông tin – thư viện.
-      Sau khi tốt nghiệp cử nhân Thư viện học có thể làm việc ở:
-      Các Trung tâm học liệu (Learning Resource Center), Cơ quan thông tin – thư viện của các Bộ, Ngành, Viện nghiên cứu;
-      Hệ thống thư viện các trường phổ thông, thư viện quân đội;
-      Hệ thống thư viện công cộng.
-    Trong các cơ sở đào tạo (làm giảng viên giảng dạy thông tin – thư viện tại các Trường Cao đẳng, Đại học…);
-   Trong các công ty, doanh nghiệp chuyên hoạt động về lĩnh vực thông tin – thư viện (kinh doanh và cung cấp tài liệu, cơ sở dữ liệu, trang thiết bị thư viện: máy tính, cổng từ, camera, mã vạch…);
-     Trong thư viện các tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ, các dự án…;
-     Trong các công ti, doanh nghiệp khác (đặc biệt là mô hình doanh nghiệp vừa và nhỏ): các công việc liên quan tới tin học văn phòng, quản trị mạng máy tính…;
-     Trong các cơ quan văn hoá, các mô hình câu lạc bộ văn hoá – nghệ thuật, điểm bưu điện văn hoá…;
-      Trong các cơ quan lưu trữ, bảo tàng.
Khả năng học tập, nâng cao trình độ:
-       Học thạc sỹ, tiến sỹ trong và ngoài nước
-    Tham gia nghiên cứu khoa học về thư viện
Các chương trình, tài liệu chuẩn quốc tế đã tham khảo để phục vụ đào tạo:
-       Hướng dẫn dành cho chương trình đào tạo ngành Thư viện – Thông tin năm 2000 của Liên hiệp Quốc tế các tổ chức và cơ quan thông tin thư viện (Guidelines for Professional Library/Information Educational Programs – 2000 (IFLA)
-      Tiêu chuẩn công nhận các chương trình thạc sĩ tại Thư viện và Thông tin học của Mỹ (Standards for Accreditation of Master’s Programs in Library & Information Studies, 2008)
-        Chương trình đào tạo ngành thư viện, ngành quản trị thông tin của Đại học Victoria (New Zealand), Simmons (Mỹ).
+ Ngành Thông tin học
Chương trình giáo dục đại học trình độ đại học ngành Thông tin học nhằm đào tạo nhân lực thông tin có trình độ lý luận và năng lực thực hiện, tổ chức các hoạt động nghiệp vụ trong thư viện và cơ quan thông tin.


Sau khi tốt nghiệp, cử nhân ngành Thông tin phải đạt được các yêu cầu sau:
Kiến thức:
-        Nắm vững kiến thức về nghiệp vụ thông tin học, quản trị thông tin và các ngành khoa học liên quan.
Kỹ năng:
-      Có kỹ năng thực hành thành thạo các hoạt động nghiệp vụ thông tin và quản trị thông tin: Thu thập và nắm vững các nguồn thông tin; Xử lý và tổ chức thông tin; Nắm vững kỹ năng và các công cụ tra cứu: cơ sở dữ liệu, ngân hàng dữ liệu…; Tiếp nhận và phân tích yêu cầu tin; Đánh giá thông tin; Biên tập, trình bày thông tin cho người sử dụng; Tổ chức các dịch vụ cung cấp và tư vấn thông tin; Ứng dụng công nghệ mới, tự động hoá quản lí thông tin – thư viện; Đào tạo, tập huấn, hướng dẫn người dùng tin.
-       Có kỹ năng làm việc nhóm; Kỹ năng giải quyết vấn đề; Kỹ năng giao tiếp nói và viết; và Kỹ năng học tập suốt đời.
-       Thành thạo tin học văn phòng; Thành thạo máy tính, đặc biệt là các phần mềm thư viện điện tử.
-        Sử dụng tốt tiếng Anh ở trình độ C.
Thái độ:
-     Có lập trường tư tưởng vững vàng, có đạo đức và lối sống lành mạnh, có lòng say mê, yêu nghề, nắm vững đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước, đặc biệt trong lĩnh vực thư viện. Có đạo đức nghề thông tin, tinh thần trách nhiệm với công việc được giao và với người sử dụng trung tâm thông tin – thư viện.
Vị trí, khả năng công tác:
- Là chuyên gia tìm kiếm và phân tích thông tin; Có thể trực tiếp tham gia giới thiệu, tư vấn và triển khai cài đặt tới khách hàng các sản phẩm phần mềm quản trị thông tin – thư viện.
-      Sau khi tốt nghiệp cử nhân Thông tin học có thể làm việc ở:
-   Trung tâm thông tin các Bộ, Ngành;
-     Thư viện các Đại sứ quán, các tổ chức quốc tế, các Viện nghiên cứu, trường Đại học, phòng thông tin các ngân hàng (Trung tâm Thông tin Đại sứ quán Hoa Kì, Trung tâm Thông tin Ngân hàng thế giới tại Việt Nam, Thư viện trường Đại học RMIT…);
-   Các cơ quan thông tin – thư viện khác (Thư viện Quốc gia, Thư viện tỉnh/thành phố…);
-    Các công ti, doanh nghiệp trong lĩnh vực ứng dụng tin học, phần mềm;
-     Phòng tin học, phòng mạng máy tính, phòng xây dựng cơ sở dữ liệu tại các cơ quan thông tin – thư viện.
Khả năng học tập, nâng cao trình độ:
·         Học thạc sỹ, tiến sỹ trong và ngoài nước
·         Tham gia nghiên cứu khoa học về thông tin học và quản trị thông tin
Các chương trình, tài liệu chuẩn quốc tế đã tham khảo để phục vụ đào tạo:
-      Hướng dẫn dành cho chương trình đào tạo ngành Thư viện – Thông tin năm 2000 của Liên hiệp Quốc tế các tổ chức và cơ quan thông tin thư viện (Guidelines for Professional Library/Information Educational Programs – 2000 (IFLA).
-        Tiêu chuẩn công nhận các chương trình thạc sĩ tại Thư viện và Thông tin học của Mỹ (Standards for Accreditation of Master’s Programs in Library & Information Studies, 2008).
-      Chương trình đào tạo ngành thư viện, ngành quản trị thông tin của Đại học Victoria (New Zealand), Simmons (Mỹ).
5.  OUTPUT STANDARD OF CULTURE MINORITIES
1. Knowledge
    - Understand the guidelines and policies of the Party and the law of the state in the field of art and culture. 
    - Understand the basic knowledge, the system of social sciences and humanities, the arts and culture and the arts and culture management in ethnic minority and mountainous areas. 
2. Skills
    - Skills in research, analysis and culture policy proposal, especially minority and mountainous areas.
    - Organizational, operating arts and culture activity skills such as arts and culture marketing, fund raising and attract funding, arts education, culture and arts human resource management, heritage management associated with the development of tourism, building skills and culture project management, community cultural development on ethnic minority and mountainous areas.
    - The support skills such as presentation skills, teamwork skills, working independently, problem solving skills, analytical and problem solving, communication skills, English language at level C, computerization level B.
3. Attitude
    - There is strong ideological stance, good moral, healthy lifestyle, master lines, policies, and laws of the State and Party.
    - The appreciation of the value of the product and culture and art service, objective and intangible cultural heritages.
    - Love job, enthralled with the activities in the field of arts and culture, sense of responsibility and professional ethics.
    - Manners industrialization:  To be quick, active, dynamic, creative show performance, devoted to career.
4. Career Opportunities 
With the knowledge and skills equipped, after graduation students will have the opportunity and ability to work in a lot of agencies and organizations:
- The culture agency is from central to the provincial, district and commune
- The cultural, ethnographic institutes
- The Department of Propaganda, Commission for Mass Mobilization, Ethnicity - Religious of Party committees from central to district
- The political and social organizations: Women, Youth, VFF, from central to local
- Universities and colleges in Culture - Arts, Social Sciences and Humanities
- The ecosocial organization of the state and non-governmental (NGO)
- The project of economic - social development, community development
- The media, Event companies
5. The ability to learn, improve their knowledge after graduation
    - Students who graduate from undergraduate at minority cultures can learn to graduate school program as masters of Culture, Cultural Management Master (at Hanoi Culture University), Dr. of Culture, (at school and other institutions such as the Institute of Vietnam Culture and Art, Folklore Institute, Academy of Social Sciences, so on.)
    - The students may also study the curriculum masters and doctorate in foreign cultures such as the UK, Australia, France, USA, Singapore, Thailand, China ...
    - In addition, students can learn about the second degree of social sciences and humanities. 
    - Besides, with the equipped knowledge and skills, students can continue the lifelong learning process to constantly update their knowledge and innovation, improve operations.
6. Hướng phát triển và khả năng đáp ứng nhu cầu xã hội
-        Mở rộng quy mô và đa dạng hoá các loại hình đào tạo;
-     Đẩy mạnh đào tạo tiếp tục, bồi dưỡng nâng cao kỹ năng nghề nghiệp cho cán bộ thư viện đã tốt nghiệp lâu năm;
-     Hiện đại hoá phương tiện, phương pháp giảng dạy và chương trình đào tạo;
-       Triển khai đào tạo văn bằng hai chuyên ngành Thông tin – Thư viện;
-    Mở rộng hợp tác quốc tế trong lĩnh vực đào tạo cán bộ Thông tin – Thư viện;
-       Cập nhật kiến thức mới cho hệ thống giáo trình, tài liệu tham khảo.
6. DEVELOPMENT AND ABILITY TO MEET THE REQUIREMENTS OF SOCIAL
Development Strategy
Scaling and improve the quality of training to meet the needs of cultural minorities staff of both public and private subjects under 2 State Administration of Cultural minorities and Organizing cultural minorities.
Strengthening cooperation in international and national to improve the teaching staff, the implementation of scientific research and practical projects on cultural studies, cultural management, improve quality training to students to promote good performance and get the best career opportunities after graduation.
The ability to meet the requirements of society
Students of the Faculty of Minority Culture can afford to work in the ministries, the Departments of Culture - Sports - Tourism and Cultural Centers, culture offices, the culture management board or festival or heritage sites management board, agencies of ministries and departments with studies function, cultural policy development and management of cultural and artistic activities of the nation. After graduation students well-educated, professional skills to work at the event, media companies, travel companies, entities performing arts and public relations of both domestic and abroad organizations and enterprises.
Faculty of Cultural Minorities can participate in the construction of the project, the culture project of ethnic minorities, it can be directed, staged cultural programs or ethnic minorities cultural events, can organize professional training courses for staff in charge of ethnic affairs.
7. Thông tin liên hệ
     Khoa Thư viện Thông tin
    Trường Đại học Văn hóa Hà Nội, 418 Đê La Thành, Đống Đa, Hà Nội.
     Email: thongtinthuvien@huc.edu.vn
    Tel: 04 3851 1971 máy lẻ 119
TSNK
Right - tuyen sinh SDH
Right - tuyen sinh VLVH
Right - NCVH
Right - Hợp tác quốc tế
Right - Thu vien so
Right - middle
Right - Gallery
Right - NCVH
Right - Hợp tác quốc tế
Right - Thu vien so
Right - middle
Right - Gallery
Thống kê truy cập
Đang truy cập: 8
Lượt truy cập: 503.838