Đang thực hiện

Top banner
KHOA QUẢN LÝ VĂN HOÁ - NGHỆ THUẬT
FACULTY OF  CULTURE - ARTS MANAGEMENT 

Phó trưởng khoa phụ trách: PGS. TS. Phạm Bích Huyền
Tel: 0248.511.971 máy lẻ: 137

Mob: 098.512.1271

Email: huyenpb@huc.edu.vn

             1. Lịch sử hình thành
Khoa Quản lý văn hoá nghệ thuật là một trong những khoa được thành lập sớm nhất của Trường Đại học Văn hoá Hà Nội. Ngay từ năm 1959, khi Trường Cán bộ Văn hoá (nay là Trường Đại học Văn hoá Hà Nội) được thành lập, tiền thân của khoa là khoa Văn hoá quần chúng đã được xây dựng nhằm đào tạo đội ngũ cán bộ văn hoá quần chúng có trình độ sơ cấp, trung cấp và sau này là trình độ đại học cho các thiết chế văn hoá trong cả nước. Trải qua hơn 50 năm trưởng thành và phát triển, qua nhiều lần thay đổi mục tiêu, chương trình đào tạo và tên gọi, Khoa Quản lý văn hoá nghệ thuật luôn là khoa có qui mô giảng viên và sinh viên lớn nhất trong toàn trường (gồm cả hệ đào tạo chính qui và hệ vừa làm vừa học) và cũng là khoa có nhiều chuyên ngành đào tạo phong phú, đạt nhiều thành tích nổi bật trong đào tạo, nghiên cứu khoa học và hoạt động xã hội, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao về nguồn nhân lực văn hoá của đất nước.

Khoa đã trải qua những giai đoạn phát triển chính như sau:
Từ khi thành lập - 1977: khoa đào tạo cán bộ Văn hoá quần chúng hệ dài hạn (3 năm), cán bộ Văn hoá quần chúng có trình độ trung cấp và cán bộ trình độ sơ cấp (hệ ngắn hạn 6 tháng), đào tạo chuyên sâu theo các chuyên ngành hẹp của công tác văn nghệ quần chúng.
Giai đoạn 1977 - 2004: khoa đào tạo cán bộ Văn hoá quần chúng bậc đại học, với thời gian đào tạo 4 năm đối với hệ chính qui tập trung. Thời kỳ này, khoa đào tạo các chuyên ngành: Phương pháp tổ chức câu lạc bộ, Thông tin – cổ động, Âm nhạc, Sân khấu; đặc biệt, từ năm 2000 đã bắt đầu đào tạo chuyên ngành Quản lý văn hoá.
Giai đoạn 2004 – nay: khoa đổi tên thành Khoa Quản lý văn hoá (sau này là Khoa Quản lý văn hoá nghệ thuật) đồng thời với việc thay đổi mục tiêu, chương trình đào tạo nhằm đào tạo nguồn nhân lực quản lý văn hoá có kiến thức và kỹ năng hiện đại, chuyên nghiệp, đáp ứng yêu cầu của xã hội và nghề nghiệp trong giai đoạn chuyển sang nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế.
Từ năm học 2004 – 2005, khoa đào tạo chuyên ngành Quản lý nghệ thuật và Chính sách văn hoá ở trình độ đại học.
Từ năm học 2008 – 2009, khoa đào tạo thêm 2 chuyên ngành: Mỹ thuật – Quảng cáo và Quản lý hoạt động Âm nhạc ở trình độ đại học.
Từ năm học 2007 – 2008, khoa bắt đầu đào tạo hệ cao đẳng ngành Quản lý văn hoá và từ năm học 2010 – 2011, khoa đã tổ chức đào tạo hệ liên thông từ cao đẳng lên đại học ngành Quản lý văn hoá. 

1. History of establishment:
Faculty of Arts and Culture Management is one of the earliest established faculty of Hanoi University of Culture. Since the establishment of School of Cultural Officials (now Hanoi University of Culture) in 1959, precursor of the faculty has been Faculty of mass culture established to train cadres of mass culture with elementary and intermediate levels, and to provide training to cultural institutions with university degree across the country. Over 50 years of  development, through changes in objectives, curriculum and names, Faculty of Arts and Culture Management have always had the largest number of lecturers and students in the university (including both full-time and part-time modes of study). The Faculty also have a variety of specialized majors with outstanding achievements in education, scientific research and social activities, in response to the increasing demand for human resources of culture in the whole country.
The Faculty underwent major development stages as follows:
Establishment – 1977: The Faculty trained cadres of mass culture for long-term training time allowance (3 years),  cadres of mass culture with intermediate and elementary level for short-term training time allowance (6 months), intensive training for narrower area with specialization in public arts.
1977 - 2004: The Faculty trained Cadres of Mass Culture with university degree within 4 year training time allowance for decentralized full-time mode of study. During this period, the faculty focused on majors of: Methods on club organization, Information - Propaganda, Music, Theater; especially, since 2000, started training in Culture Management.
2004 - present: The Faculty was renamed Faculty of Culture Management (later called Faculty of Arts and Culture Management). Simultaneously, the faculty changed its objectives, and training curriculum to produce human resources of culture management with sufficient knowledge and modern, professional skills in response to requirements of society and professions during transformation towards market economy driven by socialist, industrialization, modernization and intergration orientation of the whole country.
Since the academic year of 2004 - 2005, the faculty has provided training in Arts Management and Culture Policy at university level.
Since the academic year of 2008 - 2009, the faculty has replenished 2 majors of: Art - Advertising and Music Operating Management at university level.
From the academic year of 2007 - 2008, the faculty started to provide college training of culture Management, and from the academic year of 2010 - 2011, connected training mode from college to university in the major of culture Management came into operation.
2. Cơ cấu tổ chức
Hiện nay, cơ cấu tổ chức của khoa gồm có: Ban chủ nhiệm khoa, Hội đồng khoa học của Khoa và 4 tổ bộ môn trực thuộc khoa.
Ban chủ nhiệm khoa
Trưởng khoa: PGS.TS. Phan Văn Tú
Phó trưởng khoa: TS. Phạm Bích Huyền
Hội đồng khoa học của khoa
1. PGS.TS. Phan Văn Tú - Chủ tịch
2. PGS. TS. Phạm Bích Huyền - Phó chủ tịch
3. PGS. TS. Cao Đức Hải – Uỷ viên
4. Th.S. Trần Thục Quyên – Uỷ viên thư ký
5. PGS.TS. Nguyễn Thị Lan Thanh (cố vấn)
6. PGS.TS. Nguyễn Văn Cần (cố vấn)
Các tổ bộ môn
- Tổ bộ môn Quản lý nghệ thuật
- Tổ bộ môn Chính sách văn hoá
- Tổ bộ môn Âm nhạc
- Tổ bộ môn Mỹ thuật – Quảng cáo
Về đội ngũ cán bộ: hiện nay khoa có 23 cán bộ, giảng viên, trong đó có 3 PGS và 7 TS, 7 giảng viên chính, 4 nghiên cứu sinh, còn lại đều là Th.S (trừ 1 cán bộ làm công tác hành chính và 1 sinh viên mới tốt nghiệp được giữ lại làm giảng viên đang theo học chương trình thạc sĩ)
2. Organizational structure
Currently, the faculty's organizational structure includes: Dean Department, Science Council and 4 departments directly under the faculty.
Dean Department
Dean: Ass. Pro. Dr. Phan Van Tu
Associate Dean: Dr. Pham Bich Huyen
Science Council of the Faculty
1. Ass. Pro. Dr. Phan Van Tu - Chairman
2.Ass. Dr. Pham Bich Huyen - Vice Chairman 
3. Ass. Dr. Cao Duc Hai - Member
4. MSc Tran Thuc Quyen - Secretary Member 
5. Ass. Pro. Dr. Nguyen Thi Lan Thanh (advisor)
6. Ass. Pro. Dr. Nguyen Van Need (advisor)
Departments 
- Department of arts management
- Department of culture policy
- Department of Music
- Department of Fine Arts - Advertising
In regard of staff: The faculty now has 23 staff and lecturers, in which there are 3 Associate Professors Dr., 7 Doctors, 7 key lecturers, 4 research students, the rests are all MAs (except 1 administrative staff and 1 fresh graduate retained to be lecturer who is also studying master's program)
3. Thành tựu đạt được
* Hoạt động đào tạo
Trong hơn 50 năm xây dựng và trưởng thành, gắn bó với sự phát triển của Trường Đại học Văn hóa Hà Nội, Khoa Quản lý văn hóa nghệ thuật đã không ngừng lớn mạnh, mở rộng, nâng cao và đổi mới phương pháp tạo hiệu quả trong giảng dạy, học tập. Khoa đã tích cực đóng góp vào sự lớn mạnh của nhà trường.
Khoa Quản lý văn hóa nghệ thuật đã đào tạo cho xã hội hàng ngàn cán bộ văn hóa quần chúng (trước đây) và cán bộ quản lý văn hóa thuộc hệ đào tạo chính qui và hệ vừa làm vừa học. Nhiều sinh viên tốt nghiệp ra trường đã và đang giữ các vị trí lãnh đạo và chuyên môn chủ chốt tại các đơn vị, tổ chức văn hóa nghệ thuật ở Trung ương và địa phương.
Khoa đã mở rộng địa bàn đào tạo, không chỉ tuyển sinh sinh viên hệ chính qui từ các tỉnh thuộc miền nam Trung bộ trở ra mà còn phối hợp với Phòng Đào tạo, mở nhiều lớp đào tạo Quản lý văn hóa hệ vừa làm vừa học tại khắp các tỉnh, thành phố trong toàn quốc.
Bên cạnh các hệ đào tạo dài hạn, Khoa Quản lý văn hóa nghệ thuật đã thường xuyên mở nhiều lớp ngắn hạn bồi dưỡng kiến thức và năng lực quản lý văn hóa cho cán bộ các đơn vị văn hóa nghệ thuật và các đối tượng có nhu cầu. Đặc biệt, khoa đã mở nhiều lớp đào tạo cho cán bộ văn hóa Lào.
Sinh viên của khoa sau khi tốt nghiệp có đủ khả năng làm việc tại các Sở và các Phòng Văn hóa - Thể thao - Du lịch, các Trung tâm văn hóa, Nhà văn hóa, Ban quản lý lễ hội hay Ban quản lý các điểm di sản, các cơ quan thuộc các Bộ, ngành có chức năng xây dựng chính sách văn hóa và quản lý hoạt động văn hóa nghệ thuật. Sinh viên sau khi ra trường cũng có cơ hội làm việc tại các công ty tổ chức sự kiện, công ty truyền thông, công ty du lịch, các đơn vị tổ chức biểu diễn nghệ thuật, bộ phận marketing và quan hệ công chúng của các tổ chức, doanh nghiệp…
* Hoạt động nghiên cứu khoa học
Cán bộ giảng viên của Khoa Quản lý văn hoá nghệ thuật đã tích cực thực hiện các hoạt động nghiên cứu khoa học như biên soạn giáo trình, thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường, cấp Bộ, các đề tài có sự phối hợp với các trường, đơn vị, tổ chức bên ngoài. Nhiều giảng viên của khoa đã tham gia các hội thảo quốc tế về chuyên môn được tổ chức ở trong và ngoài nước.
Nghiên cứu, biên soạn giáo trình và tài liệu tham khảo phục vụ công tác đào tạo. Khoa đã biên soạn được một bộ gồm hơn 10 giáo trình về Quản lý văn hóa, được đánh giá là bộ giáo trình mang tính khoa học, dân tộc và hiện đại, có khả năng hội nhập quốc tế cao. Những giáo trình này đã tái bản nhiều lần để phục vụ nhu cầu giảng dạy và đào tạo của Trường Đại học Văn hoá Hà Nội cũng như các trường văn hoá nghệ thuật trên toàn quốc. Đó là các giáo trình:
+ Chính sách văn hoá
+ Các ngành công nghiệp văn hoá
+ Marketing văn hoá nghệ thuật
+ Gây quĩ và tài trợ cho các tổ chức văn hoá nghệ thuật
+ Quản lý nguồn nhân lực trong các tổ chức văn hoá nghệ thuật
+ Quản lý Mỹ thuật
+ Quản lý di sản và phát triển du lịch
+ Quản lý dự án văn hoá
+ Giáo dục nghệ thuật
+ Quản lý lễ hội và tổ chức sự kiện
+ Lược sử quản lý văn hoá
+ Khoa học quản lý
+ Múa đại cương
+ Âm nhạc học đại cương
+ Mỹ thuật đại cương
 và nhiều sách tham khảo về quản lý văn hoá.
Khoa đã nghiên cứu và xây dựng chương trình đào tạo theo chế độ niên chế và tín chỉ ngành Quản lý văn hoá (và các chuyên ngành) cho các trình độ đào tạo từ cao đẳng, liên thông từ cao đẳng lên đại học và đại học cho các hệ đào tạo chính qui và hệ vừa làm vừa học.
Viết và đăng tải các bài báo và công trình nghiên cứu khoa học trên các tạp chí chuyên ngành: theo thống kê chưa đầy đủ, trong 10 năm gần đây, cán bộ, giảng viên của khoa đã đăng khoảng 100 bài báo khoa học trên các tạp chí chuyên ngành như tạp chí Văn hoá nghệ thuật, Văn hoá dân gian, Nghiên cứu văn hoá…
Tổ chức các hội thảo khoa học cấp khoa, tham gia các hội thảo khoa học cấp trường, cấp bộ, hội thảo quốc gia và quốc tế được tổ chức ở trong và ngoài nước như: Hội thảo quốc tế:“Thực tại và tương lai của gia đình trong thế giới hội nhập” (2012), Hội thảo khoa học cấp Bộ “Văn hóa đối ngoại trong thế giới hội nhập” (2011), Hội thảo khoa học quốc tế “Văn hóa trong thế giới hội nhập” (2010),  Hội thảo cấp trường “Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo”- Kỷ niệm 50 năm thành lập Trường Đại học Văn hoá Hà Nội (2009), Hội thảo khoa học quốc tế “Các trường văn hóa nghệ thuật trong thế giới hội nhập” (2008), Hội thảo khoa học quốc tế Asian Performing Arts Networking, the Achievement and the Prospect, Asian Performing Arts Forum (năm 2006 tại Seoul, Hàn Quốc)…
Thực hiện các đề tài nghiên cứu cấp trường, cấp Bộ và tham gia thực hiện các đề tài cấp Nhà nước ví dụ: Nâng cao tính chuyên nghiệp của hoạt động marketing đối với nghệ thuật biểu diễn trong thời kỳ hội nhập (Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ năm 2010 - 2012), Phát huy giá trị của lễ hội truyền thống trong đời sống văn hoá đương đại (Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ năm 2010 - 2012)…
Hoạt động hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học và tổ chức hội thảo khoa học của sinh viên: hàng năm, tỉ lệ sinh viên đạt loại khá, giỏi của Khoa ngày càng tăng. Hội thảo sinh viên nghiên cứu khoa học của khoa thu hút đông đảo sinh viên tham dự, nhiều công trình nghiên cứu khoa học đi vào các đề tài mới, sáng tạo, mang tính lý luận và thực tiễn về Quản lý văn hóa, đã đạt giải thưởng cao ở cấp khoa, cấp trường và cấp bộ.
* Hoạt động hợp tác quốc tế
Khoa đã có nhiều mối quan hệ hợp tác về đào tạo và nghiên cứu khoa học với các cơ sở đào tạo, các tổ chức văn hóa nghệ thuật trong và ngoài nước để ngày càng nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học. Đặc biệt, Khoa Quản lý Văn hóa nghệ thuật đã được trực tiếp tham gia hai dự án lớn về Phát triển đào tạo Quản lý văn hóa do Quỹ Ford tài trợ, kéo dài hơn 10 năm, từ năm 1999 đến năm 2010 và tham gia dự án Giáo dục đại học do Ngân hàng Thế giới tài trợ. Kết quả của các dự án là các giảng viên của khoa đã được đào tạo cơ bản và hệ thống về ngành Quản lý văn hóa, được đào tạo về phương pháp giảng dạy hiện đại và nâng cao trình độ tiếng Anh. Hiện nay khoa có 2 giảng viên đã được đào tạo ở trình độ thạc sỹ về Quản lý văn hóa ở Vương quốc Anh, 10 giảng viên của khoa đã được tham quan, khảo sát thực tế về Quản lý văn hóa ở Úc, 3 lượt giảng viên khảo sát thực tế tại Vương quốc Anh, 1 giảng viên tham gia Chương trình nghiên cứu về Chính sách văn hóa tại Hàn Quốc, nhiều giảng viên tham gia khảo sát ngắn hạn và hội thảo khoa học ở Thái Lan, Trung Quốc, Malaysia, Singapore và Hàn Quốc.
Bên cạnh đó, với sự tư vấn của các chuyên gia nước ngoài từ các Trường Đại học như Goldsmiths - Đại học Tổng hợp London, Trường London Metropolitan, Trường Đại học Nam Úc, các giảng viên của Khoa đã biên soạn được các giáo trình và tài liệu tham khảo về chuyên ngành Quản lý văn hóa.
* Hoạt động văn hoá nghệ thuật và hoạt động xã hội
Giảng viên và sinh viên của khoa Quản lý văn hoá nghệ thuật đã triển khai nhiều hoạt động hợp tác với các tổ chức bên ngoài để tổ chức và biểu diễn văn hóa nghệ thuật như tham gia dàn dựng và biểu diễn các chương trình ca nhạc và sân khấu, chương trình nghệ thuật tham gia các liên hoan và hội thi, các sự kiện văn hóa nghệ thuật lớn của Hà Nội và quốc gia. Khoa cũng đã xây dựng nhiều chương trình sân khấu hoá, lễ hội, sinh hoạt văn hoá tổng hợp cho nhiều cơ quan và địa phương.
Trong các hoạt động văn hóa nghệ thuật và hoạt động xã hội, sinh viên của Khoa Quản lý văn hóa nghệ thuật cũng luôn là lực lượng nòng cốt của nhà trường. Từ việc tham gia tổ chức và biểu diễn các chương trình biểu diễn nghệ thuật, tổ chức các triển lãm mỹ thuật đến tổ chức các sự kiện như cuộc thi giọng hát hay, thi nữ sinh thanh lịch, các hoạt động từ thiện, quan hệ công chúng hay sinh viên tình nguyện, sinh viên của khoa đều tích cực tham gia và đạt được thành tựu đáng khích lệ. Không những thế, sinh viên của khoa còn tham gia rất nhiều hoạt động ngoại khóa, hoạt động xã hội và nghề nghiệp ngoài nhà trường, ví dụ:
-  Tổ chức Đêm nghệ thuật chào mừng 1000 năm Thăng Long và tham gia Chương trình nghệ thuật chào mừng 1000 năm Thăng Long do thành phố Hà Nội tổ chức.
- Tham gia tích cực các chương trình, hoạt động văn hóa của trường như các chương trình nghệ thuật kỷ niệm ngày 20/11, 26/3…
- Tham gia Hợp xướng chào mừng Đại lễ Phật đản, chương trình nghệ thuật phục vụ các kỳ Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng và các sự kiện chính trị lớn của Thủ đô và đất nước.
- Tham gia liên hoan tiếng hát học sinh – sinh viên toàn quốc nhiều năm đạt giải cá nhân và toàn đoàn.
- Tham gia các cuộc thi tiếng hát truyền hình các tỉnh, thành phố, nhiều năm, sinh viên của Khoa đã được vào vòng chung khảo.
- Tham gia các game show truyền hình như: Trò chơi âm nhạc, Kiot âm nhạc...
3. Achievements
* Training activities
For more than 50 years of development, in line with the growth of Hanoi University of Culture, Faculty of arts and culture management has been continuously expanded, improved and innovated training methods for further efficiency in teaching and learning. The Faculty has actively contributed to the success of the university.
Faculty of arts and culture management has trained thousands of cadres in mass culture (as before) and full-time and part-time culture managers. Many students graduating from the Faculty have performed leading and specialized positions in central and local organizations of arts and culture.
The faculty has expanded its training location. Not only can students from the south Central region northwards apply for full-time education, but the Faculty also  coordinate with Academic Affairs Department to open part-time courses on culture management in all provinces nationwide.
Besides long-term training time allowance, the Faculty of arts and culture Management has regularly opened  short-term courses to foster knowledge and management capabilities of culture and arts cadres in need. In particular, there have been a number of training courses for culture cadres from Laos.
Students after graduating are capable of working in Departments and Offices of Culture - Sports - Tourism, Cultural Center, Cultural Houses, Management board of festivals or Management Board of cultural heritages, agencies under  ministries, sectors with functions of cultural policy development and management of culture and arts activities. Students also have opportunities to work at companies of event organization, media companies, travel companies, units of arts performing organization, marketing and public relations division of organizations, enterprises.
* Scientific research
Lecturers and staff of Faculty of Arts and Culture Management have actively carried out scientific research activities such as compiling textbooks, conducting scientific research at university level, and ministerial level, and other topics in collaboration with external units and organizations. Many lecturers of the faculty have participated in  professional conferences taking place at locality and abroad.
In term of researching, compiling textbooks and references for training, The Faculty has compiled a set of more than 10 textbooks on culture management, which is evaluated as a scientific, ethnic and modern set of textbooks, with much likelihood for international integration. These textbooks have been reprinted for different editions to serve the needs of teaching and training at Hanoi University of culture as well as other arts and culture schools across the country. They are the textbooks, namely:
+ Cultural Policy
+ Culture industries
+ Arts and Culture Marketing 
+ Raising funds and sponsoring for arts and culture organizations
+ Management of human resources in arts and culture organizations
+ Arts Management
+ Management of Heritages and tourism development
+ Cultural Project Management 
+ Arts Education
+ Management of festivals and event organization
+ Summary History of Culture Management
+ Management Science
+ Principles of Dancing
+ Principles of Music study
+ Principles of Arts
 and many other reference books on culture management.
The Faculty have conducted researches and developed  curriculum according to yearly and credit training mode for culture Management and its major for full-time and part-time college, connected  and university levels.
Also, scientific researches are also conducted and published in specialized journals: According to incomplete statistics, over the last 10 years, staff and lecturers of the faculty have published about 100 scientific articles in specialized journals namely Journal of Culture and Arts, Journal of Folklore, Culture Research, etc.
Departmental scientific conferences have been also organized in parallel with participation in university-level and ministry-level scientific conferences, national and international workshops in locality and international era such as: International Conference: "Present and future of families in the world of integration" (2012), ministry-level scientific conference "Culture of external affairs in the world of integration" (2011), International Scientific Conference "Culture in the world of integration" (2010), university-level seminar "Situation and measures to improve training quality" - 50th Anniversary of Hanoi University of Culture's Foundation (2009), International scientific conference "Arts and culture universities in the world of integration" (2008), International Scientific Conference of Asian Performing Arts Networking, the Achievement and the Prospect, Asian Performing Arts Forum (2006 in Seoul, Korea Korea) ...
Researches at university level, ministerial level and national projects have been carried out, including: Improving professionalism of marketing activities for performing arts during integrating period ( 2010-2012 ministry-level scientific research project), Promoting values of traditional festivals of contemporary cultural life (2010-2012 scientific research project at ministerial level), etc.
In regard of instructing students to carry out scientific researches and organizing scientific conferences for students: Annually, the percentage of good and fair students of the faculty is constantly increasing. Scientific research Seminar for students have attracted a large number of students to participate in. Many of the scientific studies have creatively focused on novel subjects with theoretical and practical application in the areas of culture management, thereby achieving top prizes at faculty level, university level and ministerial level.
* International cooperation
The Faculty has strengthened cooperation relationships in training and scientific research with educational institutions, culture and arts institutions in domestic and foreign level with a view to increasingly improving  quality of education and scientific research. In particular, Faculty of Culture and Arts Management has been directly involved in two major projects on Development of culture management funded by Ford Foundation, which lasted more than 10 years, from 1999 to 2010 and Higher education project funded by the World Bank. The results of these projects were that lecturers of the faculty have received basic training while the system of culture management get improvement in modern teaching methods and English skills. Currently, there are two lecturers having received  master's degree in culture management in the UK, 10 lecturers having visited and field investigating culture management in Australia, 3 turns of lecturers having study tours in the UK, 1 lecturers participating in research program on cultural policy in Korea, many other teachers having participated in short-term investigation and scientific conferences in Thailand, China, Malaysia, Singapore and South Korea.
Besides, under advisory of foreign experts from  University of Goldsmiths - General University of London, London Metropolitan College, University of South Australia, the faculty has successfully compiled textbooks and references for the major of culture management.
* Cultural and artistic activities and social activities
Lecturers and students of Faculty of Arts and Culture Management have implemented various activities in cooperation with external organizations to organize cultural and artistic performances such as acting and performing music, theater, arts programs,  participating in festivals and contests, significant cultural events of Hanoi and the nation. The faculty has also developed several programs of theater stages, cultural activities for many organizations and local agencies.
During these arts and cultural activities and social activities, students of Faculty of arts and culture Management is always regarded as the driving force of the university. From organizing and performing arts, organizing art exhibitions to organizing events such as singing contests, elegant girls competition, charity activities, public relations and voluntary activities, students of the faculty have actively got engaged and gained encouraging achievements. Moreover, students of the faculty have also participated in various extracurricular activities, social activities and professions outside the school, for example:
- Celebrating Arts Night welcoming 1000 year-old Thang Long and participating in art program celebrating 1000 years of Thang Long organized by  Hanoi city.
- Actively participating in programs, cultural activities within the school such as art programs celebrating Teacher's Day, Foundation of Ho Chi Minh Communist Youth Union, etc.
- Participating Music Choir welcoming Vesak Festival, arts program for National Assembly Conferences and major political events of the capital and the country.
- Participating national voice of students with many individual and group prizes.
- Participating TV singing contest of provinces for many years with students of the Faculty to be in the final round.
- Participating gameshows  on TV such as: Music games, music Kiosk, etc.
4. Ngành đào tạo
Hiện nay, Khoa Quản lý văn hoá nghệ thuật đang đào tạo trình độ đại học ngành Quản lý văn hoá với các chuyên ngành:
-    Quản lý nghệ thuật và Chính sách văn hoá
-     Quản lý hoạt động Âm nhạc
-   Mỹ thuật – Quảng cáo
          Ở trình độ cao đẳng và liên thông (từ cao đẳng lên đại học), khoa đào tạo ngành Quản lý văn hoá.
Từ năm học 2013 – 2014, khoa sẽ đào tạo bậc đại học chuyên ngành Quản lý nhà nước về gia đình.


Cụ thể:
Với chuyên ngành Quản lý nghệ thuật và Chính sách văn hoá, sinh viên được học tập chuyên sâu về chính sách văn hóa và mô hình quản lý văn hóa nghệ thuật của Việt Nam cũng như một số nước trên thế giới. Khoa đã đưa vào chương trình đào tạo các môn học mới như: Marketing văn hóa nghệ thuật, Gây quỹ và tìm tài trợ, Quan hệ công chúng, Quản lý dự án văn hóa nghệ thuật, Các ngành Công nghiệp văn hoá, Giáo dục nghệ thuật… Đây là các môn học thực tế đòi hỏi sự sáng tạo, tìm tòi của sinh viên. Sinh viên được hướng dẫn kĩ năng để có thể thực hiện một dự án văn hóa hay thực hiện một kế hoạch marketing cho các tổ chức văn hóa nghệ thuật. Nhiều tiết học rất sôi nổi và hấp dẫn bởi sinh viên không chỉ được tiếp thu những kiến thức mới mẻ, hiện đại mà còn được trao đổi, thảo luận, cùng chia sẻ những suy nghĩ về các vấn đề thiết thực với chuyên ngành đào tạo. Hình thức giảng dạy và tổ chức học tập mới đã thúc đẩy tư duy sáng tạo, tư duy phản biện và nhiều kỹ năng hữu ích cho thế hệ trẻ. Ngoài các môn học văn hóa, sinh viên còn được học các môn năng khiếu (Múa, Thanh nhạc, Nhạc cụ, Hội họa, Sân khấu) nhằm nâng cao hiểu biết và khả năng cảm thụ nghệ thuật nhằm phục vụ cho công tác chuyên môn sau này. Chính bởi sự phong phú của các môn học cũng như tính thực tế của chương trình, trong thời gian thực tập, các em được cử về các Sở Văn hóa, Trung tâm văn hóa, Nhà văn hóa và các công ty tổ chức sự kiện, công ty truyền thông tư nhân. Tại đây sinh viên có thể đáp ứng tốt những yêu cầu tác nghiệp với tư cách của một cán bộ quản lý văn hóa, hay một người dàn dựng chương trình, một nhân viên truyền thông năng động, sáng tạo.
Với chuyên ngành Mỹ thuật - Quảng cáo, đây là một chuyên ngành mới của khoa. Mỹ thuật - Quảng cáo ra đời đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của xã hội về nguồn nhân lực cho ngành công nghiệp sáng tạo mới mẻ đầy tiềm năng này. Trong chương trình học, sinh viên được bồi dưỡng, nâng cao năng lực thẩm mỹ thông qua những buổi thực tế dã ngoại sáng tác tác phẩm hội họa tại một số địa điểm như: Sơn Tây, Hoà Bình, Hà Giang, Lào Cai… Bên cạnh đó, các em cũng được đào tạo một cách có hệ thống lý thuyết và thực hành về chiến lược quảng cáo và các kỹ năng chuyên môn cần có để có thể tạo ra các sản phẩm quảng cáo độc đáo, sáng tạo. Được nhà trường quan tâm, đầu tư, hiện tại Khoa Quản lý văn hóa nghệ thuật đã có một phòng học trang bị máy vi tính đáp ứng tốt nhất nhu cầu giảng dạy và học tập đồ họa của giảng viên cũng như sinh viên. Sinh viên được hướng dẫn thiết kế các sản phẩm quảng cáo in ấn như: tờ rơi, poster, báo, tạp chí; quảng cáo trên Internet: thiết kế website; xây dựng phim quảng cáo… Khi thực tập, các em có thể làm việc tại các phòng quảng cáo, phòng marketing của các tổ chức văn hóa nghệ thuật hay có thể tới các doanh nghiệp quảng cáo, doanh nghiệp truyền thông với tư cách là một nhân viên sáng tạo, nhân viên phụ trách quảng cáo của các đơn vị đó.
Với chuyên ngành Quản lý hoạt động Âm nhạc, ngay từ khi bắt đầu học kì đầu tiên, sinh viên đã có thể được tham gia các hoạt động thực tế phù hợp với chuyên ngành của mình. Sinh viên bộ môn Âm nhạc đã tham gia rất nhiều hoạt động trong và ngoài trường đạt thành tích cao, nhiều sự kiện và chương trình âm nhạc trong và ngoài nước.
4. Training disciplines
Currently, Faculty of Arts and Culture Management is providing training for university degree of Culture Management with the following majors:
- Arts Management and Cultural policy
- Music Operation Management
- Arts - Advertisement
          For college level and connected degree (from college to university), the faculty provides training in Culture Management.
From the academic year 2013 - 2014, the faculty has provided training for university degree of State Administration of families.
 
Details are as follows:
Students of arts management and cultural policy will study in-depth cultural policy and management model of arts and culture of Vietnam and a number of countries around the world. The Faculty has introduced new subjects to the curriculum, including: Marketing of culture and arts, Fund raising and Sponsor seeking, public relations, culture and arts project management, culture industries, arts education, etc. These are practical subjects requiring creativity, study in-depth of students, who will also be instructed necessary skills to deploy a  culture project or run a marketing plan for arts and culture organizations. Many lessons have been organized in a lively and appealing manner, thus students are able to not only acquire new and modern knowledge, but also discuss, and share viewpoints about practical issues of the training major. It is novel methods of teaching and learning organization that has promoted creativity, critical thinking and useful skills for the youth. Apart from culture studies, students also learn gifted skills (dance, vocal music, musical instruments, painting, theater) to improve understanding and intuition of arts for later specialization. It is thanks to the variety of subjects as well as the practicality of the curriculum, that during learning period, students will be sent to Departments of Culture, Cultural Centers, cultural houses and event organization companies, private media companies. In these environments, students can well meet operational requirements with the role of cadres of culture management, or a program builder, a dynamic and creative communicator.
In regard of Art - Advertisement, this is a new major, established to meet the increasing needs of society for human resources supplied to this highly potential creativity industry. In the curriculum, students will be fostered aesthetic capacity through practical sessions and picnics for art composition in several locations such as: Son Tay, Hoa Binh, Ha Giang, Lao Cai, etc. Besides, students are also provided systematic theory and practices of advertising strategies and specialized skills needed to create unique and creative promotional products. Faculty of Culture and Arts Management has received considerable concern and investment from the school, in which a high quality computer equipped classroom has been installed to best meet graphic teaching and learning needs of both lecturers and students. Students here are instructed to design printed promotional products such as: leaflets, posters, newspapers and magazines; Advertisement on the Internet: website design; making movie trailer, etc. During internship program, students are able to work as a creative staff or an advertising staff in advertising divisions of arts and culture organizations or advertising or communication corporates.
In regard of music operating management, at the beginning of the first semester, students are able to participate in practical activities consistent with their major. Students of music department have participated in a wide range of internal and external activities of the school with great accomplishments, along with other music events at local and foreign level.
5. Chuẩn đầu ra
Kiến thức
-  Nắm vững đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực văn hóa nghệ thuật.
-  Nắm được những kiến thức cơ bản, hệ thống về khoa học xã hội và nhân văn, về văn hóa nghệ thuật và quản lý văn hóa nghệ thuật.
Kỹ năng
-  Có kỹ năng nghiên cứu, phân tích và đề xuất xây dựng chính sách văn hóa.
-  Có kỹ năng tổ chức, điều hành các hoạt động văn hóa nghệ thuật như marketing văn hóa nghệ thuật, gây quĩ và thu hút tài trợ, giáo dục nghệ thuật, quản lý các hoạt động mỹ thuật, quản lý nguồn nhân lực văn hóa nghệ thuật, quản lý di sản gắn với phát triển du lịch, kỹ năng xây dựng và quản lý dự án văn hóa, phát triển văn hóa cộng đồng…
-  Các kỹ năng hỗ trợ như kỹ năng thuyết trình, kỹ năng làm việc nhóm, làm việc độc lập, kỹ năng xử lý tình huống, phân tích và giải quyết vấn đề, kỹ năng giao tiếp, khả năng sử dụng ngoại ngữ tiếng Anh trình độ C, tin học trình độ B.
Thái độ
-  Có lập trường tư tưởng vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, có lối sống lành mạnh.
-  Biết trân trọng giá trị của các sản phẩm và dịch vụ văn hóa nghệ thuật, các di sản văn hóa vật thể và phi vật thể.
-   Yêu nghề, say mê với các hoạt động trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, có tinh thần trách nhiệm và đảm bảo đạo đức nghề nghiệp.
-   Tác phong công nghiệp hóa: khẩn trương, tích cực, năng động, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ.
Vị trí, khả năng công tác
-  Sinh viên sau khi ra trường có thể đảm nhiệm nhiều vị trí công tác tại các tổ chức văn hóa nghệ thuật thuộc khu vực nhà nước, tư nhân hay các tổ chức văn hoá nghệ thuật có yếu tố nước ngoài.
-  Sinh viên tốt nghiệp có thể công tác tại Sở và Phòng Văn hóa - Thể thao - Du lịch, các Trung tâm Văn hóa, Nhà văn hóa, Ban quản lý di tích, quản lý lễ hội, các cơ quan thuộc các Bộ, Ngành có tổ chức hoạt động văn hóa nghệ thuật.
-  Sinh viên tốt nghiệp có thể làm việc tại các công ty tổ chức sự kiện, công ty truyền thông, du lịch, các đơn vị tổ chức biểu diễn nghệ thuật, các điểm vui chơi, giải trí, bộ phận marketing và quan hệ công chúng của các tổ chức, doanh nghiệp.
-  Sinh viên tốt nghiệp có thể thành lập các công ty biểu diễn nghệ thuật, tổ chức sự kiện, mở các phòng tranh (gallery) hoặc làm việc như những nhân viên độc lập (freelancer) cho các chương trình, sự kiện, hay dự án văn hóa nghệ thuật.
Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường
-  Sinh viên tốt nghiệp hệ cao đẳng ngành Quản lý văn hóa có thể học tiếp chương trình đào tạo Liên thông từ cao đẳng lên đại học tại Trường Đại học Văn hóa Hà Nội hoặc một số trường đại học khác.
-  Sinh viên tốt nghiệp hệ đại học ngành Quản lý văn hóa có thể học tiếp chương trình đào tạo sau đại học về Quản lý văn hóa như thạc sỹ Văn hóa học, thạc sỹ Quản lý văn hóa (tại Trường Đại học Văn hóa Hà Nội), tiến sỹ Văn hóa, tiến sỹ Quản lý văn hóa (tại Trường và các cơ sở đào tạo khác như Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam, Viện Văn hóa Dân gian…).
-  Sinh viên tốt nghiệp đại học cũng có thể học tiếp các chương trình đào tạo thạc sỹ và tiến sỹ về Quản lý văn hóa ở nước ngoài như Vương quốc Anh, Úc, Pháp, Mỹ, Singapore…
-  Bên cạnh đó, sinh viên có thể học văn bằng 2 về các ngành khoa học xã hội và nhân văn.
-  Ngoài ra, với kiến thức và kỹ năng được trang bị, sinh viên tốt nghiệp có thể tiếp tục quá trình tự học suốt đời để không ngừng cập nhật kiến thức và đổi mới, nâng cao năng lực tác nghiệp.
Các chương trình, tài liệu chuẩn quốc tế đã tham khảo để phục vụ đào tạo
-  Các chương trình đào tạo và các tài liệu phục vụ đào tạo ngành Quản lý văn hóa ở bậc đại học, thạc sỹ và tiến sỹ của một số trường đại học như Goldsmiths- Đại học Tổng hợp London, Trường City University, London Metropolitan (Vương quốc Anh); Đại học Melbourne, Đại học Nam Úc, Đại học Queensland (Úc), Trường Đại học Indiana, Trường Đại học New York (Mỹ), Trường Lasalle (Singapore), Trường Chulalongkorn (Thái) và một số trường khác.
-  Tham khảo tài liệu chuyên môn của các tổ chức và hiệp hội quốc tế trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật nói chung và lĩnh vực quản lý văn hóa nghệ thuật nói riêng như UNESCO, Bộ Văn hóa của các quốc gia, Hiệp hội marketing văn hóa nghệ thuật của Mỹ, Hiệp hội Chính sách văn hóa quốc tế, Hội đồng nghệ thuật của các quốc gia…
5. Output Standards
Knowledge competence
- Understanding the line and policies of the Party and law of Vietnam in  terms of arts and culture.
- Understanding basic knowledge, the system of social sciences and humanities, arts and culture and management of arts and culture.
Skills
- Skills of research, analysis and making culture policy proposals.
- Organizational skills to operate arts and culture activities such as arts and culture marketing, fund raising and attracting sponsor, arts education, management of arts, management of human resources of arts and culture, management of  heritages as a part of tourism development, preparation and management of culture projects, community's culture development, etc.
- Supporting skills such as presentation, teamwork, working independently, problem solving, analytical and problem solving skills, communication, competence of English level C, computerization level B.
Attitude
- Having strong ideological stance, good moral qualities, leading a healthy lifestyle.
- Appreciating the value of cultural and artistic products and services, tangible and intangible cultural heritages.
- Having a passion for culture and arts activities, a sense of responsibility and ensurance of professional ethics.
- Industrial working style: nimble, optimistic, dynamic, creative in task performance.
Positions and working capacity
- Students after graduation can take on many positions in culture and arts  organizations of public sector, private sector or arts and culture organizations with foreign elements.
- Graduates can work in Departments and Offices of  Culture - Sports - Tourism, Cultural Center, cultural houses, management boards of relics, of festivals, agencies under Ministries, Sectors of cultural and artistic operation.
- Graduates can also work in companies of event organizations, media and travel companies, agencies of art performance organization, recreational spots, marketing and public relations divisions of organizations and corporate.
- Graduates will even be able to establish their own companies performing arts, organizing events, open galleries or work as freelancers for programs, events, or arts and culture projects.
Professional capacity improvement after graduation
- Graduates in Culture Management at college level can continue with a connected program from college to university level at Hanoi University of culture or some other universities.
- Graduates of Cultural Management at university level can continue with a postgraduate program in Culture Management, including Master of culture study, Master of management culture (at Hanoi University of Culture), Doctor of Culture, Doctor of culture management (at the university and other institutions such as Institute of Culture and Art of Vietnam, Institute of Folklore, etc.).
- Graduates can also pursue training program for masters and doctors in culture management abroad in the UK, Australia, France, the USA, Singapore, etc.
- In addition, students can study to gain the second degree of social sciences and humanities.
- With knowledge and skills equipped, graduates can continue their lifelong self-learning to constantly update advancement and innovation, improving professional capacity.
Curriculum, documents of international standard for references for training provision:
- Curriculum and training materials for undergraduates of culture Management, masters and doctors from some universities such as University of Goldsmiths - University of London, City University, London Metropolitan (UK); University of Melbourne, University of South Australia, University of Queensland (Australia), Indiana University, University of New York (USA), Lasalle College (Singapore), Chulalongkorn College (Thailand) and a number of other universities.
- References from international associations and organizations in the field of arts and culture in general and culture and arts management in particular including UNESCO, Ministry of Culture of different countries, American Association of art and culture Marketing, Association for International Cultural Policy, Arts Council of countries, etc.
6. Hướng phát triển và khả năng đáp ứng nhu cầu xã hội
Hướng phát triển
Mở rộng qui mô và nâng cao chất lượng đào tạo nhằm đáp ứng nhu cầu về cán bộ quản lý văn hóa của cả khu vực nhà nước và tư nhân theo các chuyên ngành Quản lý nghệ thuật, Chính sách văn hoá, Mỹ thuật - Quảng cáo, Quản lý hoạt động Âm nhạc và Quản lý nhà nước về gia đình.
Tiến tới tổ chức đào tạo văn bằng hai ngành Quản lý văn hóa và mở các lớp bồi dưỡng ngắn hạn về quản lý văn hóa trong cơ chế thị trường (cấp chứng chỉ của trường Đại học văn hóa Hà Nội). Nội dung của các lớp ngắn hạn tập trung vào các vấn đề như Marketing và Gây quĩ cho các tổ chức văn hóa nghệ thuật, Quản lý lễ hội và tổ chức sự kiện, Xây dựng và quản lý các dự án văn hóa…
Tăng cường hợp tác trong nước và quốc tế để nâng cao trình độ của đội ngũ giảng viên, thực hiện các công trình nghiên cứu khoa học và các dự án mang tính thực tiễn về quản lý văn hóa, nâng cao chất lượng đào tạo để sinh viên có thể phát huy tốt hiệu quả và có được các cơ hội nghề nghiệp tốt sau khi ra trường.
Khả năng đáp ứng yêu cầu của xã hội
Sinh viên của khoa sau khi tốt nghiệp có đủ khả năng làm việc tại các Sở và các Phòng Văn hóa - Thể thao - Du lịch, các Trung tâm văn hóa, Nhà văn hóa, Ban quản lý lễ hội hay Ban quản lý các điểm di sản, các cơ quan thuộc các Bộ, ngành có chức năng xây dựng chính sách văn hóa và quản lý hoạt động văn hóa nghệ thuật. Sinh viên sau khi ra trường cũng có cơ hội làm việc tại các công ty tổ chức sự kiện, công ty truyền thông, công ty du lịch, các đơn vị tổ chức biểu diễn nghệ thuật, bộ phận marketing và quan hệ công chúng của các tổ chức, doanh nghiệp…
Khoa có thể tham gia ký kết hợp đồng thực hiện các công trình nghiên cứu khoa học, xây dựng chương trình đào tạo, biên soạn giáo trình và tài liệu tham khảo, tổ chức các khóa đào tạo ngắn hoặc dài hạn, hệ chính qui hoặc vừa làm vừa học… về quản lý văn hóa. Khoa cũng có thể hợp tác để thiết kế, xây dựng và thực hiện các dự án về văn hóa, nghệ thuật, giáo dục nghệ thuật. Khoa có thể thực hiện hợp đồng dàn dựng và tổ chức các chương trình biểu diễn nghệ thuật, triển lãm mỹ thuật, các chương trình lễ hội, các sự kiện marketing và quan hệ công chúng…
6. Career development and ability to meet the needs of the society
Career Development
  • Expanding and improving training quality to meet the demand for cadres of culture management of both public sector and private sector for majors of arts management, cultural policy, Arts - Advertisement, Music Operation Management and State Administration of families.
  • Orienting towards provision of training for the second degree in two Culture Management majors and opening  short-term training courses on culture management in market-economy mechanisms (conferring certificates of Hanoi University of culture). Syllabus of short-term courses focuses on marketing and fund raising for arts and culture organizations, festival Management and Event organization, Preparation and management of culture projects. etc.
  • Strengthening international and national cooperation to improve teaching capacity of lecturers, to carry out  scientific research and practical project in culture management, to improve quality of training for students to promote working efficiency and grasp good job opportunities after graduation.
Ability to meet the requirements of the society
Graduates from the faculty will be capable of working in  Department and Offices of Culture - Sports - Tourism and Cultural Centers, cultural houses, management board of festivals, heritage sites, agencies under ministries functioning cultural policy development and management of cultural and artistic activities. Students after graduation also have the opportunities to work at companies of event organization, media and travel companies, agencies organizing arts performance, division of marketing and public relations of organizations and corporates, etc.
The Faculty can sign contracts to conduct scientific research, develop curriculum and compile textbooks and references, organize training sessions in short-term or long-term, for full-time and part-time modes of study, etc. in culture management. The Faculty also cooperates in design, and implementation of projects on culture, arts, and arts education,  while signing contract to prepare and organize art performances, art exhibitions, festivals, events, marketing and public relations, etc.
Một số hình ảnh về hoạt động của khoa:
 
Chương trình nghệ thuật chào mừng 
Đại lễ 1000 năm Thăng Long – Hà Nội
Lãnh đạo Nhà trường đến tham dự triển lãm ảnh


Dàn hợp xướng văn nghệ 
chào mừng Đại lễ 1000 năm Thăng Long - Hà Nội

      8. Thông tin liên hệ
Tên khoa: Quản lý văn hoá nghệ thuật                      
Trực thuộc: Trường Đại học Văn hoá Hà Nội
Địa chỉ: số 418 Đường La Thành, Quận Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: (844) 3.8511971/151, 152
Email: quanlyvanhoa@huc.edu.vn
Website: www.huc.edu.vn
Right Tuyen sinh DH
TSNK
Right - tuyen sinh SDH
Right - tuyen sinh VLVH
Right - NCVH
Right - Thu vien so
Right - middle
Right - NCVH
Right - Thu vien so
Right - middle
Thống kê truy cập
Đang truy cập: 16
Lượt truy cập: 1.629.115