Đang thực hiện

Top banner
KHOA KIẾN THỨC CƠ BẢN


 


Phó trưởng khoa
TS. Nguyễn Thị Thu Lan
Tel: 0984805259 máy lẻ 130
Email: lanntt@huc.edu.vnTrưởng Bộ môn GDTC- QP
ThS. Tôn Thanh Hải
Tel: 0912488718
Email: haitt@huc.edu.vnTrưởng bộ môn TIN HỌC
TS. Đỗ Quang Vinh
Mob:098.250.4261
Email: vinhdq@huc.edu.vn
 
1. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH
     Được hình thành ngay từ ngày đầu thành lập trường, đến nay, khoa Lý luận chính trị và Khoa học cơ bản đã trải qua 54 năm xây dựng và trưởng thành với những chặng đường đi lên khác nhau.
     Trong thời kỳ đầu, để phục vụ nhiệm vụ bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo trong ngành văn hóa, các tổ bộ môn chủ yếu là giảng dạy đường lối chiến lược, sách lược của Đảng (trong đó có đường lối văn hóa, văn nghệ) qua các nghị quyết Đại hội Đảng và của Bộ chính trị. Đồng thời, dần dần hình thành chương trình, giáo trình các bộ môn Mác-Lênin để đưa vào giảng dạy chính thức trong các hệ đào tạo của nhà trường. Thời kỳ này, khoa có 4 tổ bộ môn và giảng dạy 5 môn học: Triết học Mác-Lênin; Kinh tế- chính trị Mác-Lênin; Lịch sử Đảng CSVN; Mỹ học Mác-Lênin; bộ môn Tâm lý thuộc tổ Triết học Mác-Lênin.
     Cùng với các quyết định nâng cấp Trường lý luận nghiệp vụ Văn hóa thành Cao đẳng nghiệp vụ Văn hóa và sau đó là Đại học Văn hóa, các tổ bộ môn Mác-Lênin cũng chính thức được đổi thành Khoa Mác-Lênin. Có thể nói, đây là thời kỳ trưởng thành của Khoa Mác-Lênin, bởi, Khoa đã triển khai giảng dạy đầy đủ các môn cơ bản của khoa học Mác-Lênin cho các hệ đào tạo và các cấp đào tạo ở Trường Đại học Văn hóa cũng như các trường thuộc Bộ Văn hóa-thông tin (nay là Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch). Các môn Khoa học Mác-Lênin là một trong những môn thi tốt nghiệp của sinh viên Đại học. Mặt khác, chất lượng giảng dạy và uy tín đào tạo của Khoa được đánh giá cao, do đó, cùng với các trường: Đại học Kinh tế quốc dân, Đại học Sư phạm I Hà Nội, sinh viên của Trường Đại học Văn hóa sau khi tốt nghiệp được công nhận đạt trình độ: Trung cấp lý luận chính trị. Thời kỳ này, Khoa Mác-Lênin có 4 tổ bộ môn và giảng dạy 5 môn: bộ môn Triết học Mác-Lênin; bộ môn Kinh tế- chính trị Mác-Lênin; bộ môn Chủ nghĩa xã hội khoa học; bộ môn Lịch sử Đảng CSVN; bộ môn Đạo đức học Mác-Lênin thuộc tổ bộ mônTriết học Mác-Lênin.
     Bước sang những năm cuối thập kỷ 80 trở đi, xuất hiện những thay đổi lớn về chương trình, nội dung, phương pháp giảng dạy trong điều kiện khách quan (trên thế giới và trong nước) có rất nhiều khó khăn đối với việc giảng dạy các môn khoa học Mác-Lênin. Đây là thời kỳ, ngoài việc đổi mới, nâng cao chất lượng, nội dung và phương pháp giảng dạy cho phù hợp với tình hình mới, Khoa còn triển khai biên soạn, giảng dạy nhiều môn học mới. Lúc bấy giờ, Khoa có 9 bộ môn: Triết học Mác-Lênin; Lịch sử tư tưởng phương Đông và Việt Nam; Nhập môn Triết học phương Đông; Lôgic học; Kinh tế chính trị Mác-Lênin; Chủ nghĩa xã hội khoa học; Lịch sử ĐCSVN; Nhà nước và pháp luật; Tư tưởng Hồ Chí Minh. Sau đó, hai tổ bộ môn: Mỹ học Mác-Lênin và Tâm lý học được sát nhập về khoa, nâng tổng số các môn học lên 11môn. Khoa được mang tên: Khoa lý luận chính trị.
      Năm 2012, cùng với tiến trình cải cách, đổi mới của ngành Giáo dục và Đào tạo, Trường Đại học Văn hóa Hà Nội có những bước thay đổi và phát triển quan trọng, trong đó có sự thay đổi về cơ cấu tổ chức theo hướng hợp lý và hiệu quả. Khoa lý luận chính trị được tiếp nhận thêm hai tổ: Bộ môn Công nghệ thông tin; bộ môn Giáo dục thể chất và Quốc phòng. Tên gọi mới của Khoa từ khi sát nhập là: Khoa Lý luận chinh trị và Khoa học cơ bản. Ngoài các môn học mà Khoa đang đảm nhiệm, Nhà trường đã tin tưởng giao cho Khoa hai môn học thuộc về khoa học cơ bản: môn Phương pháp nghiên cứu khoa học và môn Đường lối văn hóa văn nghệ của ĐCSVN. Như vậy, chưa lúc nào Khoa Lý luận chính trị và Khoa học cơ bản có được những thuận lợi to lớn cũng như những trọng trách nặng nề để phát triển như bây giờ.
1. HISTORY
Formed from the early days to now, Faculty of Political Theories and Basic Sciences has undergone 54 years of development and growth for the different development journey.
In the first period, to serve the mission of fostering leadership in the cultural sector, the subjects are mainly training strategies, guidelines of the Party (including Art and Cultural Strategies) through the Congress and the resolution of the Politburo; at the same time, gradually building up the program, curriculum for the Marxist-Leninist subject to carry out formal training in the system. In this period, there are four divisions and 5 subjects: Marxism-Leninism; Marxist-Leninist Economy and politics; History of the Communist Party; Marxist-Leninist Aesthetics; Psychology subject under Marxist-Leninist division.
Along with the decision to upgrade Culture professional theory school to Culture College and then University of Culture, Marxist-Leninist division was officially changed to the Faculty of Marxist-Leninist. We can say, this is the period of maturity of Marxist-Leninist Faculty, because, the Faculty has developed a full range of basic science subjects of Marxist-Leninist for training level at Hanoi University of Culture as well as the schools of Ministry of Culture and Information (currently Ministry of Culture, Sports and Tourism). The Marxist-Leninist Science is one of the graduation examination subject for the students in the University. On the other hand, the quality of teaching and reputation of training of the Faculty is highly appreciated, therefore, together with National Economic University, Vietnam National University of Education, students of Hanoi University of Culture are recognized Intermediate political theory qualification after graduation. In this period, the Marxist-Leninist Faculty has 4 divisions and teaches five courses: Marxist-Leninist division; Marxist-Leninist Economics and politics division; Scientific socialism division; Communist Party History; Marxist-Leninist Ethics subject under Marxist-Leninist science divisions.
Step into the late 80s onwards, There are major changes on the program, content, teaching methods while objective conditions (in the world and national) have a lot of difficulties for teaching Marxist-Leninist science. This is the period, in addition to innovation, improve quality, content and teaching methods to suit the new situation, the Faculty also deploy compliment, and teaching new subjects. At that time, the Faculty has nine divisions: Marxist-Leninist Philosophy; History of Eastern thoughts and Vietnam; Introduction to Eastern philosophy; Logics; Marxist-Leninist Economics and Politics; Scientific socialism; History of the Communist Party; State and law; Ho Chi Minh Ideology. Then, the two divisions: Marxist-Leninist aesthetics and psychology are merged into the Faculty, so the total number of subjects are 11 subjects. The Faculty is named: Faculty of political theory.
In 2012, along with the process of reform and renewal of the Education and Training Sector, Hanoi University of Culture has important changes and developments, including changes in the organizational structure under rational and effective direction. Faculty of Political theory received two divisions: Information Technology; Physical Education and Defense Education. The Faculty is newly named: Faculty of political theory and basic sciences. In addition to the courses that the Faculty is responsible, the University was entrusted to give the Faculty two subjects of Basic Science: Scientific research methodology and Cultural Guidelines of Communist Party of Vietnam. Thus, Faculty of political theory and basic science has never had tremendous advantages as well as the heavy responsibility to develop as now.
2. CƠ CẤU TỔ CHỨC
 2.1. Ban Chủ nhiệm khoa
TS. GVC. NGUYỄN THỊ THANH MAI – TRƯỞNG KHOA
Tel: 0972055603
Email: maintt@huc.edu.vn
TS. VŨ THỊ THU LAN – PHÓ TRƯỞNG KHOA
Tel: 0984805259
Email: lanvtt@huc.edu.vn
2.2.   Các tổ bộ môn
- Bộ môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin (Trưởng bộ môn: Ths. Nguyễn Thị Ánh Tuyết)
- Bộ môn Khoa học cơ bản (Trưởng bộ môn: Ths. Nguyễn Mạnh Cương)
- Bộ môn Lịch sử tư tưởng và Tư tưởng Hồ Chí Minh (Trưởng bộ môn: Ths.Trần Thị Mai Thanh)
- Bộ môn Tin học (Trưởng bộ môn: TS. Đỗ Quang Vinh)
- Bộ môn Giáo dục thể chất và Quốc phòng (Trưởng bộ môn: Ths. Tôn Thanh Hải)
2.3.  Đội ngũ giảng viên: Khoa có 25 giảng viên, trong đó, 100%  đều đạt trình độ Tiến sĩ và Thạc sĩ (04 Tiến sĩ , 03 nghiên cứu sinh, 18 thạc sĩ).
2. ORGANIZATIONAL STRUCTURE
2.1. Board of Deans
Dr. Main Lecturer. Nguyen Thi Thanh Mai - DEAN
Tel: 0972.055.603
Email: maintt@huc.edu.vn
Dr. VU THI THU LAN - ASSOCIATE DEAN
Tel: 0984.805.259
Email: lanvtt@huc.edu.vn
2.2.  Subject divisions
- Basic principles of Marxism-Leninism (Head of division: MA. Nguyen Thi Tuyet)
- Basic Sciences (Head of division: MA. Nguyen Manh Cuong)
- History of ideas and Ho Chi Minh Ideology (Head of Division: MA. Tran Thi Mai Thanh)
- Information Technology (Head of Division: Dr. Do Quang Vinh)
- Physical Education and Defense Education (Head of Division: MA. Ton Thanh Hai)
2.3.  Lecturers:  the Faculty has 25 lecturers, of which 100% achieved PhD degree and Masters degrees (04 PhD, 03 PhD students, 18 masters).

 BỘ MÔN GIÁO DỤC THỂ CHẤT – QUỐC PHÒNG
1. Sơ lược lịch sử hình thành
Ngày 26/3/1959 Bộ Văn hóa (Nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) đã ra quyết định thành lập trường Cán bộ Văn hóa, tiền thân của trường Đại học Văn hóa Hà Nội. Qua 55 năm trưởng thành và phát triển các thế hệ giảng viên, cán bộ viên chức nhà trường đã không ngừng nỗ lực phấn đấu, thực hiên tốt nhiệm vụ chính trị mà Đảng và Nhà nước giao phó là đào tạo đội ngũ cán bộ có đủ phẩm chất, năng lực trong tổ chức quản lý các hoạt động văn hóa trên phạm vi cả nước.
Bộ môn GDTC - QP là đơn vị trực thuộc nhà trường được giao nhiệm vụ nâng cao sức khỏe và trang bị những kiến thức cơ bản về Quốc phòng An ninh cho sinh.
Vào những năm đầu thành lập Bộ môn GDTC – QP chỉ có một cán bộ chuyên trách quản lí cả về Quân sự và Thể thao. Đến năm 1966, tổ được bổ sung thêm một nhân sự là Cô Nguyễn Thúy Sơn về trường phụ trách môn Thể dục. Tuy nhiên, vào giai đoạn này tổ bộ môn trực thuộc tổ Sử - Địa do Thầy Trần Cự Khu làm tổ trưởng tổ bộ môn. Từ những năm 1980 – 1986 Bộ môn GDTC – QP chính thức được tách ra độc lập và Thầy Vũ Ân được cử về làm trưởng Bộ môn. Từ những năm 1986 – 1993 Cô Nguyễn Thúy Sơn giữ chức vụ trưởng Bộ môn. Từ năm 1993 – 2006 Thầy Hoàng Chính Tâm là trưởng Bộ môn. Từ năm 2006 – 2012 Thầy Nguyễn Đức Khâm là trưởng Bộ môn. Năm 2012 cùng với việc kiện toàn bộ máy tổ chức trong toàn trường BGH quyết định sát nhập Bộ môn GDTC – QP với khoa LLCT thành khoa LLCT & KHCB và Thạc sĩ Tôn Thanh Hải phụ trách Bộ môn.
PHYSICAL EDUCATION – DEFENSE EDUCATION DIVISION
1. A brief history
On March 26th 1959, Ministry of Culture (currently, Ministry of Culture, Sports and Tourism) decided to establish the Cultural Officer School, formerly of Hanoi University of Culture. Over 55 years of growth and development of next-generation of lecturers, and officials have constantly striven, performed political tasks that the Party and the State entrusted with the training of staff with high qualifications, competence in the organization and management of cultural activities throughout the country.
Division of Physical Education and Defense Education is given the duties to enhance the health and basic knowledge of the Defense Security for students.
In the early establishment, Division of Physical Education and Defense Education has only one full-time staff to manage both physical education and defense education. By 1966, the division recruited Ms. Nguyen Thuy Son in charge of physical education. However, at this stage, the division is under History – Geography divisions chaired by Mr. Tran Cu Khu as its head. From the years 1980 - 1986 Division of Physical Education and Defense Education was officially separated independent and Mr. Tran Vu An was assigned as head of the  division. From the years 1986 – 1993, Ms. Nguyen Thuy Son served as Head of Division. From 1993 - 2006 Mr. Hoang Chinh Tam was the Head of the division. From 2006 - 2012 Mr Nguyen Duc Kham is the Head. In 2012, along with the entire organization throughout the University, the Board of Chancellor decided to merge the Division of Physical Education and Defense Education with Faculty of political theory and basic science and MA. Ton Thanh Hai as the head of division.
2. Cơ cấu tổ chức
Những năm qua, giảng viên Bộ môn GDTC – QP không ngừng học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Hiện nay Bộ môn GDTC – QP có 08 Giảng viên trong đó 07 Giảng viên dạy GDTC và 01 đồng chí là sĩ quan Quân đội biệt phái .
GIẢNG VIÊN BỘ MÔN GIÁO DỤC THỂ CHẤT – QUỐC PHÒNG
 
  HỌ VÀ TÊN HỌC VỊ CÔNG VIỆC ĐẢM NHIỆM
1 Tôn Thanh Hải Thạc sĩ Trưởng Bộ môn - Giảng viên
2 Phan Hoàng Lan Thạc sĩ Giảng viên
3 Phạm Việt Hà Thạc sĩ Giảng viên
4 Phạm Thế Hoàng Thạc sĩ Giảng viên
5 Đinh Thị Hằng Thạc sĩ Giảng viên
6 Nguyễn Ngọc Quý Thạc sĩ Giảng viên
7 Đinh Đắc Thi Thạc sĩ Giảng viên
8 Phạm Văn Tuệ Cử nhân Thượng úy - Sỹ quan biệt phái
       


2. Organizational structure
In the past years, Division of Physical Education and Defense Education has been constantly improving academic and professional qualifications. Currently Division of Physical Education and Defense Education has 08 Lecturers in which 07 lecturers in Physical Education and 01 army officer.
LECTURER OF PHYSICAL EDUCATION – DEFENSE EDUCATION
 
  Full name Title Tasks
1 Ton Thanh Hai MA Head of Division - Lecturer
2 Phan Hoang Lan MA Lecturer
3 Pham Viet Ha MA Lecturer
4 Pham The Hoang MA Lecturer
5 Dinh Thi Hang MA Lecturer
6 Nguyen Ngoc Quy MA Lecturer
7 Dinh Dac Thi MA Lecturer
8 Bui Xuan Manh MA Lecturer
9 Pham Van Tue Bachelor Lieutenant - Army  Officer
       
          3. Các môn đào tạo
3.1. Giáo dục thể chất:
- Bóng bàn
- Cầu lông
- Điền kinh
- Thể dục tay không
3.2. Giáo dục Quốc phòng:
- Đường lối quân sự của Đảng
- Công tác Quốc phòng An ninh
- Quân sự chung và chiến thuật, kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK (CKC)
3. Training subjects
3.1. Physical education:
- Table Tennis
- Badminton
- Athletics
- Exercise
3.2. National Defense Education
- Military guidelines of the Party
- Defense Security
- General and military tactics, AK rifles shooting techniques (CKC)
          4. Thành tích đạt được trong những năm qua
Trong suốt quá trình thành lập Bộ môn là đơn vị đã thường xuyên đổi mới và nâng cao nghiệp vụ chuyên môn để đáp ứng tốt hơn nhiệm vụ được giao của nhà trường. 
Nhiều năm qua Bộ môn đã đạt được một số thành tích tại các giải thi đấu lớn với quy mô cấp Cụm, Quận, Thành phố và Toàn quốc: HCV, HCB cá nhân môn Bắn súng Quân sự, HCB Bơi lội sinh viên toàn quốc, HCV, HCB giải Bơi lội các Trường Đại học, HCĐ giải Karatedo học sinh, sinh viên các Trường Đại học, Cao đẳng.
- Đội ngũ Giảng viên tham gia tích cực vào các giải thể thao như Cầu lông, Bóng bàn, Bóng Đá, Văn nghệ do Công đoàn Thành phố Hà Nội tổ chức.
 Trong công tác Giáo dục quốc phòng – An ninh đã được: UBND quận Đống Đa tặng giải nhất toàn đoàn hội thao LLVT khối tự vệ, Đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua quyết thắng LLVT quận Đống Đa năm 2001, 2004, 2006, 2007.
4. Achievements in recent years
During the establishment, Division has regularly renewed and enhanced professional skills to better meet the tasks assigned by the University.
Over the years, the Division has made some achievements in major tournaments at the level of County, City and Nationwide: Gold, silver medal for individual in Military Shooting, Silver medal for Swimming in nationwide student swimming championship, gold, silver award of the University Swimming championship, Bronze medal in Karatedo Championship for university students.
- Team of lecturers actively involves in the sport activities as Badminton, Table Tennis, Football, Performances held by Hanoi Trade Union.
In the work of National Defense – Security Education, the Division achieved: Dong Da district awarded the first prize in self-defense seminars, Excellence in the movement to win of Dong Da District in 2001, 2004, 2006, 2007.
3. THÀNH TỰU ĐẠT ĐƯỢC
     Khoa Lý luận chính trị và Khoa học cơ bản luôn đóng vai trò nòng cốt trong công tác chính trị tư tưởng, văn hóa thể thao của nhà Trường. Tập thể Khoa và các Tổ bộ môn trong Khoa nhiều năm liền đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc, nhận cờ thi đua luân lưu cho các hoạt động thể thao và bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo về thành tích bồi dưỡng sinh viên Đại học Văn hóa đạt giải cao trong kỳ thi Olimpic các môn Khoa học Mác-Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh dành cho sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng trên toàn quốc. Nhiều giảng viên trong Khoa đạt các danh hiệu: Chiến sĩ thi đua, giáo viên dạy giỏi cấp Bộ, cấp Trường, Nhà giáo ưu tú. Có nhiều đồng chí tham gia cấp ủy Nhà trường, Phó bí thư Đảng ủy, Phó hiệu trưởng, chủ tịch BCH Công đoàn Trường…
     Khoa Lý luận chính trị và Khoa học cơ bản đảm nhiệm công việc giảng dạy đạt chất lượng cho tất cả các hệ đào tạo trong Nhà trường: hệ đào tạo Chính quy, Cao đẳng, đào tạo Liên thông, hệ đào tạo Vừa làm vừa học .
     Là một Khoa được nhà trường đánh giá cao về công tác nghiên cứu khoa học. Nhiều giảng viên tích cực tham gia nghiên cứu khoa học cơ bản, viết nhiều bài báo cho các tạp chí chuyên ngành uy tín và các hội thảo quốc gia, quốc tế. Hàng năm, Khoa đều tổ chức các Hội thảo Khoa học và công bố Kỷ yếu Hội thảo.
3. ACHIEVEMENTS
Faculty of political theory and basic science has played a pivotal role in the ideological and political works, sports culture of the University. The team of the Faculty and all divisions in the Faculty have been awarded for many years with labor collective excellence, Emulation Flag for sports activities and commended by the Minister of Education and Training on students training achievement to have high prizes in Olympiads in the Marxist-Leninist Science and Ho Chi Minh Ideology for students of universities and colleges across the country. Many lecturers achieve the title: Emulation, excellent teachers in Ministry level, University level, Teacher of Merit. There are many comrades joining the University committee, Deputy secretary of the Party Committee, Vice Chancellor, President of the Executive Board of Trade Union, etc.
Faculty of Political Theory and Basic science undertakes qualified teaching for all the training types in the system: Full-time, college, training Associate, the work-study training.
The Faculty is highly appreciated in the work of scientific research. Many lecturers actively involved in basic science research, writing many articles for national and international professional journals and prestigious conferences. Every year, the Faculty organizes scientific Seminar and Workshop and publishes Proceedings.
 4. HƯỚNG PHÁT TRIỂN
-          Kiện toàn về công tác tổ chức, phân công nhiệm vụ cụ thể và phù hợp với yêu cầu chuyên môn cho các tổ bộ môn, đồng thời gắn trách nhiệm cho từng tổ bộ môn trong các công tác giảng dạy và quản lý chất lượng đào tạo.
-           Tiếp tục nâng cao chất lượng giảng dạy, phù hợp với yêu cầu của giáo dục hiện đại và nhu cầu của xã hội.
-          Đẩy mạnh hơn nữa công tác nghiên cứu khoa học. Gắn nghiên cứu khoa học với thực tiễn giảng dạy.
-           Không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, tham gia có chất lượng các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, lý luận…
-          Giao lưu hợp tác với các trường khác về chuyên môn, hướng dẫn sinh viên thực tập tốt nghiệp…
4. DEVELOPMENT ORIENTATION
- Strengthen the organization and assign specific tasks in accordance with professional requirements for the divisions, and give responsibilities for each division in the quality of teaching and training management.
- Continue to improve the quality of teaching, in accordance with the requirements of modern education and the needs of the society.
- Promote further scientific research; Mount scientific research with practical teaching.
- Constantly improve professional skills, participate in quality training, professional training, etc.
- Exchange and cooperate with other professional university, guide intership for students, etc.
5. Phương hướng phát triển và khả năng đáp ứng nhu cầu xã hội
5.1. Công tác đào tạo:
- Thực hiện theo chương trình hệ thống tín chỉ của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
- Đổi mới và nâng cao nội dung, phương pháp giảng dạy gắn quá trình đào tạo với thực tiễn để đáp ứng nhu cầu của xã hội.
- Đa dạng hóa các hình thức GDTC nội, ngoại  khóa.
- Khuyến khích và thu hút sinh viên tập luyện, gắn với phương châm lấy người học làm trung tâm cho mọi hoạt động.
5.2. Nâng cao trình độ chuyên môn:           
- Không ngừng phát triển và nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn của cán bộ giảng viên.
- Tạo điều kiện cho cán bộ giảng viên tham gia nghiên cứu khoa học.
5.3. Mở rộng hợp tác:
- Tăng cường hợp tác với các khoa, phòng ban và các đoàn thể. Hàng năm tổ chức các giải thi đấu thể thao toàn trường, thi đấu giao hữu giữa các khoa, các đơn vị trong và ngoài trường nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn.
- Xây dựng Bộ môn GDTC - QP phát triển và luôn đảm bảo chất lượng đào tạo, đáp ứng với nhiệm vụ phát triển chiến lược lâu dài về giáo dục và đào tạo của Trường Đại học Văn hóa Hà Nội.
5. Development orientation and ability to meet the needs of the society
5.1. Training activities
- Follow the credit system of the Ministry of Education and Training.
- Innovate and enhance teaching  content, teaching methods together with practical training to meet the needs of society.
- Diversify the curricular, extracurricular forms of Physical Education.
- To encourage and attract students to practice in association with the motto of learner-centered activities for everyone.
5.2. Qualifications Improvement 
- Continuous develop and improve capacity, qualification of lecturers.
- Facilitate lecturers to participate in scientific researches.
5.3. Cooperative Extension:
- Strengthen cooperation with others Faculty, divisions and organizations. Organize annual sports competitions throughout the university, a friendly competition between Facultys and units within and outside on occasion of some big day anniversary.
- Develop Division of Physical Education – Defense Education and ensure the quality of training, the mission of long-term strategic development of education and training at Hanoi University of Culture.
6. Thông tin liên hệ
- Bộ môn GDTC – QP tầng 2 nhà GDTC.
+ Số Điện thoại: 0438511971 – 135.
- Trưởng Bộ môn: Tôn Thanh Hải
+ Email: haitt@huc.edu.vn
+ Tel    : 0912488718


 Ban Chủ nhiệm Khoa 
 
                                                      

Tập thể cán bộ giảng viên Khoa 
Right Tuyen sinh DH
TSNK
Right - tuyen sinh SDH
Right - tuyen sinh VLVH
Right - NCVH
Right - Thu vien so
Right - middle
Right - NCVH
Right - Thu vien so
Right - middle
Thống kê truy cập
Đang truy cập: 21
Lượt truy cập: 1.629.113